Поверителност на личната информация

Общи условия

Ставайки член на I-Librarian.eu Вие се съгласявате със следните условия на тази страница. Ако не сте съгласни с тези условия, не трябва да сваляте или да отпечатвате всякакви материали от този сайт, както и да ставате член на I-Librarian.eu. Всички материали в I-Librarian.eu, съхранявани в личната ви пространство са със защитени авторски права и собственост на вас (включително материали, които можете да изтеглите и изпечатате, както и всички писмени и визуални материали). Всички материали и данни, които изтегляте, печатате, или копирате от I-Librarian.eu като член, са лицензирани за позлване от вас (потребителя) на i-Librarian.eu, но не се променя и не се прехвърля собствеността и правата за разпространение на заглавията.

Защита на данните

I-Librarian.eu няма да споделя или продадава личните ви данни на трета страни. Цялата информация остава напълно конфиденциална. Като член, Вие се съгласявате, че цялата лична информация за профила, който сте предоставили, е вярна и точна.

Съдържание

Екипът на I-Librarian.eu не гарантира по никакъв начин, че съдържанието на този сайт ще бъде свободно от грешки, дефекти, вируси или други вредни елементи. Екипът на I-Librarian.eu не поема никаква отговорност за съдържанието, което вие като член добавяте и съхранявате в личното си пространкстов или за каквато и да е съдържание, направено публично достояние. Екипът на I-Librarian.eu си запазва правото да добавя ново съдържание и да изменя или изтрива съдържание от страниците на уеб сайта на услугата без предизвестие.